STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY 2020/2021 – „Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE”

Biblijny Konkurs Tematyczny 2020/2021 – „Z Dobrą Nowiną przez życie”



 

UWAGA !!! Zmiany terminu KONKURSU BIBLIJNEGO – szczegóły

Konkurs Biblijny dla uczniów klas IV -VIII szkół podstawowych Z Dobrą Nowiną przez życie 2020/2021

I. Tematyka konkursu

Tematyka Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie” obejmuje Ewangelię wg św. Łukasza.

II. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników

Wymagane od uczestników wiadomości w zakresie tekstów biblijnych, będących przedmiotem Konkursu, obejmują i poszerzają Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce.

Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się umiejętnościami:

a)       interpretowania tekstu Ewangelii wg św. Łukasza na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym,

b)      rozumienia znaczenia słownictwa religijnego i sprawnego posługiwania się nim,

c)       umieszczania wydarzeń, faktów, procesów we właściwym czasie i miejscu oraz ich porządkowania w kolejności chronologicznej,

d)      dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych,

e)       wyszukiwania informacji z różnych źródeł (teksty biblijne, inne teksty religijne),

f)       rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich hierarchizacji.

Zakres wiedzy i umiejętności obowiązuje uczestników na wszystkich etapach Konkursu. Zadania konkursowe zostaną opracowane na podstawie tekstu Ewangelii wg św. Łukasza wraz z Wstępem do Ewangelii wg św. Łukasza, przypisami, odniesieniami do Słownika zamieszczonego w Piśmie Świętym (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) oraz na podstawie literatury obejmującej temat Konkursu. 

Zadania konkursowe na kolejnych etapach będą różnicowane pod względem stopnia trudności oraz poszerzane o treści wskazanej literatury.

 

ETAP SZKOLNY –

  • wybrane fragmenty tekstu Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 1; Łk 2; Łk 3; Łk 4; Łk 15; Łk 16; Łk 17; Łk 18; Łk 22; Łk 23; Łk 24) – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana wraz z Wstępem do Ewangelii wg św. Łukasza.

ETAP REJONOWY –

ETAP WOJEWÓDZKI –

  • całość tekstu Ewangelii wg św. Łukasza (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z Wstępem do Ewangelii wg św. Łukasza, przypisami, odniesieniami do Słownika zamieszczonego w Piśmie Świętym.
  • Komentarz: „Biblia dla każdego. Tekst – komentarz – ilustracje”, tom IX (Nowy Testament I), Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007 r., s. 245-255.
  • Lektura: Anselm Grün OSB, Ewangelie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009 r., 287-295, s. 314-323.

 

III. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela

  1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana.
  2. „Biblia dla każdego. Tekst – komentarz – ilustracje”, tom IX (Nowy Testament I), Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007 r.
  3. Anselm Grün OSB, Ewangelie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009 r.

Wizytator odpowiedzialny: Ks. Dariusz Susek

ZOBACZ TAKŻE