STRONA GŁÓWNA / Konkursy / KONKURS JAN PAWEŁ II – CZŁOWIEK WIELU PASJI

KONKURS JAN PAWEŁ II – CZŁOWIEK WIELU PASJI

  REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
NA PROJEKT EDUKACYJNY

„Jan Paweł II – człowiek wielu pasji”

 

 

 1. Postanowienia ogólne:
 • Celem konkursu na projekt edukacyjny „Jan Paweł II – człowiek wielu pasji”, zwanego dalej konkursem, jest:
 • poznanie osoby Jana Pawła II i Jego drogi do świętości,
 • przybliżenie uczniom osoby Jana Pawła II – wielkiego Polaka i autorytetu moralnego świata,
 • zapoznanie uczniów z papieskim nauczaniem,
 • krzewienie i upowszechnianie postaw promujących wrażliwość na dobro i piękno,
 • integracja środowiska szkolnego wokół Najwybitniejszego z Polaków, jako przykładu do naśladowania,
 • wdrażanie zasad nauczania Jana Pawła II w codzienne życie,
 • zachęcanie uczniów do gromadzenia literatury o Osobie papieża, pamiątek z Nim związanych,
 • uczestniczenie w obchodach rocznicy wyboru.
  • Organizatorem Konkursu „Jan Paweł II – człowiek wielu pasji” jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
  • Do zadań Organizatora należy:
 • zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem,
 • zapewnienie środków finansowych niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu,
 • ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów Konkursu,
 • wydanie dyplomów uczestnikom Konkursu oraz nauczycielom uczestniczącym w realizacji projektu.
  • Partnerami wspierającymi organizację Konkursu są:
 • Małopolski Kurator Oświaty,
 • Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
  • Do zadań Małopolskiego Kuratora Oświaty należy:
 • promowanie Konkursu i publikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie Regulaminu Konkursu i informacji przygotowanych przez Organizatora,
 • udostępnienie logo Kuratorium Oświaty w Krakowie do publikowania na materiałach konkursowych,
 • wskazanie dwóch przedstawicieli Kuratorium Oświaty do Jury Konkursu,
 • udział Małopolskiego Kuratora Oświaty w uroczystości zakończenia Konkursu lub wydelegowanie przedstawiciela.
  • Do zadań Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie należy:
 • promowanie Konkursu i publikowanie na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Regulaminu Konkursu i informacji przygotowanych przez Organizatora,
 • wskazanie dwóch przedstawicieli Wydziału Katechetycznego do Jury Konkursu,
 • udział Dyrektora Wydziału Katechetycznego w uroczystości zakończenia Konkursu lub wydelegowanie przedstawiciela.
  • Treść niniejszego Regulaminu oraz informacje dotyczące konkursu będą udostępnione na stronach internetowych: Instytutu Dialogu Międzykulturowego, Kuratorium Oświaty oraz Wydziału Katechetycznego w Krakowie.

2. Uczestnicy konkursu:

 • Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu
  województwa małopolskiego.
 1. Zasady konkursu.
  • Konkurs ma charakter grupowy – przy czym grupę należy rozumieć jako klasę.
   W konkursie może wziąć udział nie więcej niż 5 klas z każdej szkoły podstawowej (po jednym oddziale klasy IV, V, VI, VII oraz VIII).
  • Każda klasa przygotowuje jedną prezentację.
  • Klasy pod kierunkiem nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne wyszczególnione w pkt. 3.4 Regulaminu przygotowują na jednej godzinie lekcyjnej, spośród co najmniej dwóch zajęć edukacyjnych, informacje dotyczące życia i działalności Jana Pawła II, które złożą się na projekt edukacyjny „Jan Paweł II – człowiek wielu pasji”.
  • Katalog zajęć edukacyjnych do realizacji projektu zawiera następujące zajęcia:
 • język polski: Karol Wojtyła – poeta i dramaturg,
 • historia: Jan Paweł II – patriota, dyplomata, orędownik pokoju,
 • historia i społeczeństwo (klasy VI): Jan Paweł II – patriota, dyplomata, orędownik pokoju,
 • geografia: pielgrzymki do państw, podróże do Polski wraz z hasłami, mapa pielgrzymek
  w świecie,
 • religia: biografia, człowiek zawierzenia i modlitwy,
 • zajęcia z wychowawcą: autorytet, idol, patron, wzór do naśladowania.
  • Podsumowaniem projektu są sprawozdania w formie prezentacji multimedialnej, zawierające opis działań zrealizowanych na zajęciach wyszczególnionych w pkt. 3.4 Regulaminu. Prezentacja powinna zawierać nie więcej niż 30 slajdów.
  • Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić w całości oryginalną twórczość uczniów biorących udział w Konkursie. Prace nie biorą i nie brały udziału w innym konkursie lub konkursach i nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
  • Pracę w formie elektronicznej, na płycie CD wraz z metryczką stanowiącą Załącznik nr 1 należy przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora:

 

Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II

Totus Tuus 30, 30-610 Kraków
z dopiskiem „Jan Paweł II – człowiek wielu pasji

 

 

Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 • Szkoły przystępujące do Konkursu przesyłają Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2) drogą elektroniczną na adres Organizatora do 10 października 2018 r.
 • Prace należy przekazać do 31 grudnia 2018 r. Prace wysłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego), nie wezmą udziału w Konkursie.
 • Koszty dostarczenia prac pokrywają szkoły przystępujące do konkursu.

Jury Konkursu.

 • Oceny prac i wyboru laureatów dokona Jury w terminie do 28 lutego 2019 r.
 • Jury powołuje Dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie.
 • W skład Jury wchodzi po dwóch przedstawicieli reprezentujących: Organizatora, Małopolskiego Kuratora Oświaty i Wydział Katechetyczny.
 • Decyzja Jury jest ostateczna.
 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.

Wyłanianie laureatów konkursu.

 • Jury wybierze 3 najlepsze projekty multimedialne z każdego poziomu edukacyjnego.
 • Przy ocenie projektów Jury bierze pod uwagę m.in.:
 • różnorodność zajęć edukacyjnych na których zrealizowane będą treści projektu,
 • walory edukacyjne i wychowawcze projektu,
 • atrakcyjność prezentacji (np.: sposób przygotowania, estetyka, przejrzystość, podkład muzyczny).
  • Laureaci (klasa) otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy.
  • Istnieje możliwość przyznania wyróżnień (nagroda rzeczowa) za szczególne aspekty wychowawcze projektu.

Zakończenie Konkursu.

 • Uroczysta gala podsumowująca Konkurs połączona z wręczenie nagród odbędzie się
  2 kwietnia 2019 r. O miejscu gali Organizator poinformuje laureatów Konkursu w formie pisemnej.

Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych:

 • Uczestnicy Konkursu, poprzez udział w nim, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu.
 • Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Organizatorom nieodpłatnego
  i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie
  w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie
  od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera
  oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć
  do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany
  lub rozpowszechniany, prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych
  lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia
  lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo
  do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
 • Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
 • Administratorem danych osobowych zgłaszających (opiekunów grup) jest Organizator
 • Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Szkoła. W związku z tym, szkoła zobowiązana jest do zebrania niezbędnej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) i RODO.

 

Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
 • Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu.
 • W przypadku sytuacji niedoprecyzowanych w niniejszym Regulaminie, decyzje o rozstrzygnięciu podejmuje Jury Konkursu.
 • Prace przesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.

 

 

 

 

 

Załącznik nr1

pieczęć szkoły

Metryczka pracy

  „ Jan Paweł ll – człowiek wielu pasji”

 

Tytuł projektu:                                                …………………………………………………………………………

Klasa                                                                     ………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna projektu          ………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy ,e- mail                     …………………………………………………………………….…

Adres szkoły                                                     …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Miejscowość                                                     ……………………………………………………………………….

Data                                                                     ……………………………………………………………………….

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

 

……………………………………………….……………

Podpis opiekuna projektu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie,  z siedzibą  przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail instytut@idmjp2.pl (dalej zwana “Administratorem”).
 2. Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, e-mial, telefon.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest wymagane do udziału w Konkursie.
 4. Można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 5. Administrator oświadcza, że powołał inspektora ochrony danych – kontakt: e-mail: iodo@idmjp2.pl
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyłonienia zwycięzców i zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, czy dochodzenie roszczeń.
 9. Przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 11. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

 

 

 

…………………………………………………………….                          ……………………………………………………………………………….

Data i miejscowość                                                                             Podpis opiekuna oraz pieczęć placówki

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć szkoły                                                                                                                                                Załącznik nr 2

 

Formularz zgłoszeniowy

do konkursu „Jan Paweł ll – człowiek wielu pasji”

 

Nazwa szkoły                    ………………………………………………………………………………………………

 

Adres szkoły, telefon    ……………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………..

 

Liczba przystępujących do konkursu klas             ……………………………………………………………

 

 

Miejscowość   ……………………………………………………..

Data                ………………………………………………………

 

 

…………………………………………………….

Podpis dyrektora

 

Pliki do pobrania:
ZOBACZ TAKŻE