STRONA GŁÓWNA / Konkursy / KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II – KLASY IV – VIII

KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II – KLASY IV – VIII

Archidiecezja Krakowska Logo

                               

Regulamin Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II
„Nie bójcie się przygarnąć Chrystusa”

 1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II „Nie bójcie się przygarnąć Chrystusa” jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej w Krakowie.
 2. Patronat nad Konkursem sprawują: Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski.
 3. Instytucją wspierającą organizację Konkursu z ramienia Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
 4. Temat Konkursu brzmi: „Nie bójcie się przygarnąć Chrystusa”.
 5. Celami Konkursu są:
 6. a) uczczenie 40 rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża,
  b) zapoznanie z życiem i twórczością Jana Pawła II,
  c) kształtowanie u uczniów chrześcijańskiej hierarchii wartości i postaw w oparciu o świadectwo życia i nauczanie Jana Pawła II,
  d) pogłębianie poczucia wspólnotowości Kościoła poprzez szlachetną rywalizację,
  e) wspieranie uczniów wykazujących szczególne zainteresowanie wybraną dziedziną wiedzy,
  f) promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli.
 7. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
  a) szkolnym
  b) diecezjalnym
 8. Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach przeprowadzane są w formie pisemnej.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Archidiecezji Krakowskiej.
  2. Udział ucznia w Konkursie jest dobrowolny. Do pierwszego etapu Konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń.
  3. Uczeń przystępuje do Konkursu po podpisaniu przez jego rodziców oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  4. Katecheta lub osoba wyznaczone przez Dyrektora Szkoły zgłasza uczestnictwo uczniów poprzez wiadomość e-mail do wizytatora rejonowego (kontakt z wizytatorami – załącznik nr 3)
  5. Obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie i Instrukcji stanowiącej integralną część zestawu zadań konkursowych.
  6. Poszczególne etapy Konkursu przeprowadza się wyłącznie w wyznaczonych terminach.

Kryteria kwalifikowania uczniów do kolejnych etapów Konkursu

 1. Do etapu diecezjalnego kwalifikuje się uczniów z danej szkoły, którzy w etapie szkolnym Konkursu uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
  2. Zwycięzcami konkursu są trzy najlepsze osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.
  3. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Komisja konkursowa

 1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
  2. Siedzibą Diecezjalnej Komisji Konkursowej jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej
  w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków.

Organizacja etapu szkolnego

 1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu odpowiada katecheta
  2. Zadania katechety:
  a) poinformowanie uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w Konkursie,
  b) uzyskanie oświadczenia rodziców uczniów biorących udział w Konkursie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
  c) powołanie szkolnej komisji konkursowej, w skład której wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli, w tym nauczyciel religii, oraz wskazanie jej przewodniczącego,
  d) przygotowanie odpowiedniej liczby egzemplarzy arkuszy zadań dla uczniów. Plik z arkuszem zostanie wysłany na e-maila podanego podczas zgłoszenia uczestnictwa, 48 godzin przed godziną rozpoczęcia etapu szkolnego; arkusze wysyła wizytator rejonowy
  e) zorganizowanie o godzinie 10.00 eliminacji szkolnych zgodnie z harmonogramem w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczestników,
  i) przekazanie prac uczniów, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów, do odpowiedniego dla szkoły wizytatora rejonowego w celu ich weryfikacji,
  j) przesłanie wersji elektronicznej protokołu zawierającej wstępne wyniki oraz kompletne dane wszystkich uczestników Konkursu (niezależnie od liczby uzyskanych punktów) na adres e-mail wizytatora rejonowego, zgodnie ze wzorem protokołu, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
  3. Zestaw zadań na etapie szkolnym będzie się składał z pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru.
  5. Przewodniczący Diecezjalnej Komisji Konkursowej publikuje listę uczniów zakwalifikowanych        do etapu diecezjalnego na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej         w Krakowie.

Organizacja etapu diecezjalnego

 1. Za organizację i przebieg etapu diecezjalnego odpowiada przewodniczący Komisji Diecezjalnej powołanej przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej w Krakowie.
  2. Etap diecezjalny odbędzie się w wyznaczonym terminie oraz miejscu, które zostanie podane na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej w Krakowie z miesięcznym wyprzedzeniem.

Sprawdzanie prac

 1. Na etapie szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły – członków komisji szkolnej – zgodnie z ustalonym schematem oceniania.
  2. Na etapie diecezjalnym prace uczestników Konkursu są oceniane przez członków Komisji Diecezjalnej, której skład wyznacza Przewodniczący Komisji Diecezjalnej.
  3. Komisja Diecezjalna ocenia prace uczniów w ściśle określonym czasie. Prace komisji monitoruje przewodniczący Komisji Diecezjalnej.

Zakres wymaganej literatury

 1. Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o materiały, które są dostępne do pobrania na stronie Wydziału Katechetycznego katecheza.diecezja.pl/konkursy/
 2. Przedstawiony zakres wiedzy i umiejętności obowiązuje uczestników na wszystkich etapach Konkursu. Zadania konkursowe na kolejnych etapach będą różnicowane pod względemstopnia trudności.
 3. Zestaw zadań konkursowych na etapie szkolnym będzie składał się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. W zestawie zadań pojawią się także zdjęcia, które znajdują w wykazie literatury.
 4. Zestaw zadań konkursowych na etapie diecezjalnym będzie składał się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych. W zestawie zadań pojawią się także zdjęcia, które znajdują w wykazie literatury.
 5. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela na każdym etapie Konkursu:

ETAP SZKOLNY:

Od młodości do świętości – życie Karola Wojtyły, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2016, s. 3-73. (do pobrania online pod adresem: www.katecheza.diecezja.pl/konkursy/

– Homilia wygłoszona przez Jana Pawła II podczas inauguracji pontyfikatu (do pobrania online  pod adresem: www.katecheza.diecezja.pl/konkursy/

ETAP DIECEZJALNY:

Od młodości do świętości – życie Karola Wojtyły, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2016, całość. (do pobrania online pod adresem: www.katecheza.diecezja.pl/konkursy/

Homilia wygłoszona przez Jana Pawła II podczas inauguracji pontyfikatu  (do pobrania online pod adresem www.katecheza.diecezja.pl/konkursy/

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej w Krakowie www.katecheza.diecezja.pl
  2. Szczegółowych informacji w sprawie Konkursu udzielają: mgr Dawid Czaicki  tel. 509-128-420, e-mail: d.czaicki@gmail.com  oraz ks. Sławomir Kowalski tel. 605-598-974, e-mail: xskowalski@gmail.com

 

 

Załącznik 1.

HARMONOGRAM KONKURSU

 

L.p. Zadanie Termin
1.

Opublikowanie regulaminu konkursu

15 października 2018 r.

2.

Zgłoszenia uczestnictwa szkół w konkursie u odpowiedniego wizytatora

15 października – 31 października 2018 r.

3.

Przesłanie przez wizytatora za pomocą poczty elektronicznej arkuszy zadań do zgłoszonych wcześniej szkół

27 listopada 2018 r.

4.

I etap szkolny konkursu o godz. 10:00

29 listopada 2018 r. godz. 10:00

5.

Opublikowanie na stronie Wydziału Katechetycznego schematu oceniania

29 listopada 2018 r. godz. 15:00

6.

Dostarczenie protokołu z wynikami wszystkich uczestników konkursu za pomocą poczty elektronicznej do odpowiednich wizytatorów

3 grudnia 2018 r.

7.

Przekazanie do wizytatora rejonowego prac uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki, ale mnie mniejsze niż 75% punktów

do 10 grudnia 2018 r.

8.

Opublikowanie na stronie Wydziału Katechetycznego osób zakwalifikowanych do etapu diecezjalnego

14 grudnia 2018 r.

9.

Opublikowanie na stronie Wydziału Katechetycznego miejsca i godziny etapu diecezjalnego

7 luty 2019 r.

10.        

Etap diecezjalny

7 marca 2019 r.

11.

Ogłoszenie listy zwycięzców na stronie Wydziału Katechetycznego

8 marca 2019 r.

 

KONTAKT DO WIZYTATORÓW REJONOWYCH

 

Rejon I
ks. dr Albert Wołkiewicz
31 – 042 Kraków, Plac Mariacki 5
tel. +48 609 189 381
e-mail: awolkiewicz@diecezja.pl

Rejon II
ks. mgr Jacek Ozdoba
31 – 155 Kraków, ul. Warszawska 1B
tel. +48 501 474 150
e-mail: jozdoba@tlen.pl

Rejon III
ks. mgr Andrzej Wciślak
32 – 050 Skawina, ul. Kilińskiego 1
tel.  +48 507 926 712
e-mail: anwlmi@wp.pl

Rejon IV
ks. mgr Piotr Zioło
32 – 007 Zabierzów Bocheński
tel. +48 606 137 220
e-mail: x@petruszet.pl

 

Rejon V
ks. mgr Sławomir Kowalski
32 – 400 Myślenice, Bysina 229
tel. +48 605 598 974
e-mail: xskowalski@gmail.com

Rejon VI
ks. mgr Piotr Sobala
34 – 100 Wadowice, Pl. Jana Pawła II 1
tel. +48 664 927 791
e-mail: psobala@op.pl

Rejon VII
Ks. mgr Janusz Grodecki
32-590 Libiąż, ul. Ks. Pieli 11
tel. +48 601 642 507
e-mail: janusz.grodecki@gmail.com

Rejon VIII
ks. mgr Arkadiusz Zych
ul. Piłsudskiego 17, 34‑520 Poronin
tel. +48 505 142 381
e-mail: zarek@wp.pl

Pliki do pobrania:
ZOBACZ TAKŻE