STRONA GŁÓWNA / Konkursy / KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II – KLASY IV – VIII

KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II – KLASY IV – VIII

Wyniki konkursu wiedzy o św. Janie Pawle II. Etap diecezjalny. 7.03.2019.

Klucz odpowiedzi – etap szkolny.

Osoby zakwalifikowane do etapu rejonowego

Archidiecezja Krakowska Logo

                               

Regulamin Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II
„Nie bójcie się przygarnąć Chrystusa”

 1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II „Nie bójcie się przygarnąć Chrystusa” jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej w Krakowie.
 2. Patronat nad Konkursem sprawują: Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski.
 3. Instytucją wspierającą organizację Konkursu z ramienia Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
 4. Temat Konkursu brzmi: „Nie bójcie się przygarnąć Chrystusa”.
 5. Celami Konkursu są:
 6. a) uczczenie 40 rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża,
  b) zapoznanie z życiem i twórczością Jana Pawła II,
  c) kształtowanie u uczniów chrześcijańskiej hierarchii wartości i postaw w oparciu o świadectwo życia i nauczanie Jana Pawła II,
  d) pogłębianie poczucia wspólnotowości Kościoła poprzez szlachetną rywalizację,
  e) wspieranie uczniów wykazujących szczególne zainteresowanie wybraną dziedziną wiedzy,
  f) promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli.
 7. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
  a) szkolnym
  b) diecezjalnym
 8. Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach przeprowadzane są w formie pisemnej.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Archidiecezji Krakowskiej.
  2. Udział ucznia w Konkursie jest dobrowolny. Do pierwszego etapu Konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń.
  3. Uczeń przystępuje do Konkursu po podpisaniu przez jego rodziców oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  4. Katecheta lub osoba wyznaczone przez Dyrektora Szkoły zgłasza uczestnictwo uczniów poprzez wiadomość e-mail do wizytatora rejonowego (kontakt z wizytatorami – załącznik nr 3)
  5. Obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie i Instrukcji stanowiącej integralną część zestawu zadań konkursowych.
  6. Poszczególne etapy Konkursu przeprowadza się wyłącznie w wyznaczonych terminach.

Kryteria kwalifikowania uczniów do kolejnych etapów Konkursu

 1. Do etapu diecezjalnego kwalifikuje się uczniów z danej szkoły, którzy w etapie szkolnym Konkursu uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
  2. Zwycięzcami konkursu są trzy najlepsze osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.
  3. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Komisja konkursowa

 1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
  2. Siedzibą Diecezjalnej Komisji Konkursowej jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej
  w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków.

Organizacja etapu szkolnego

 1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu odpowiada katecheta
  2. Zadania katechety:
  a) poinformowanie uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w Konkursie,
  b) uzyskanie oświadczenia rodziców uczniów biorących udział w Konkursie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
  c) powołanie szkolnej komisji konkursowej, w skład której wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli, w tym nauczyciel religii, oraz wskazanie jej przewodniczącego,
  d) przygotowanie odpowiedniej liczby egzemplarzy arkuszy zadań dla uczniów. Plik z arkuszem zostanie wysłany na e-maila podanego podczas zgłoszenia uczestnictwa, 48 godzin przed godziną rozpoczęcia etapu szkolnego; arkusze wysyła wizytator rejonowy
  e) zorganizowanie o godzinie 10.00 eliminacji szkolnych zgodnie z harmonogramem w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczestników,
  i) przekazanie prac uczniów, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów, do odpowiedniego dla szkoły wizytatora rejonowego w celu ich weryfikacji,
  j) przesłanie wersji elektronicznej protokołu zawierającej wstępne wyniki oraz kompletne dane wszystkich uczestników Konkursu (niezależnie od liczby uzyskanych punktów) na adres e-mail wizytatora rejonowego, zgodnie ze wzorem protokołu, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
  3. Zestaw zadań na etapie szkolnym będzie się składał z pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru.
  5. Przewodniczący Diecezjalnej Komisji Konkursowej publikuje listę uczniów zakwalifikowanych        do etapu diecezjalnego na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej         w Krakowie.

Organizacja etapu diecezjalnego

 1. Za organizację i przebieg etapu diecezjalnego odpowiada przewodniczący Komisji Diecezjalnej powołanej przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej w Krakowie.
  2. Etap diecezjalny odbędzie się w wyznaczonym terminie oraz miejscu, które zostanie podane na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej w Krakowie z miesięcznym wyprzedzeniem.

Sprawdzanie prac

 1. Na etapie szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły – członków komisji szkolnej – zgodnie z ustalonym schematem oceniania.
  2. Na etapie diecezjalnym prace uczestników Konkursu są oceniane przez członków Komisji Diecezjalnej, której skład wyznacza Przewodniczący Komisji Diecezjalnej.
  3. Komisja Diecezjalna ocenia prace uczniów w ściśle określonym czasie. Prace komisji monitoruje przewodniczący Komisji Diecezjalnej.

Zakres wymaganej literatury

 1. Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o materiały, które są dostępne do pobrania na stronie Wydziału Katechetycznego katecheza.diecezja.pl/konkursy/
 2. Przedstawiony zakres wiedzy i umiejętności obowiązuje uczestników na wszystkich etapach Konkursu. Zadania konkursowe na kolejnych etapach będą różnicowane pod względemstopnia trudności.
 3. Zestaw zadań konkursowych na etapie szkolnym będzie składał się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. W zestawie zadań pojawią się także zdjęcia, które znajdują w wykazie literatury.
 4. Zestaw zadań konkursowych na etapie diecezjalnym będzie składał się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych. W zestawie zadań pojawią się także zdjęcia, które znajdują w wykazie literatury.
 5. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela na każdym etapie Konkursu:

ETAP SZKOLNY:

Od młodości do świętości – życie Karola Wojtyły, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2016, s. 3-73. (do pobrania na dole tej strony)

– Homilia wygłoszona przez Jana Pawła II podczas inauguracji pontyfikatu (do pobrania na dole tej strony)

ETAP DIECEZJALNY:

Od młodości do świętości – życie Karola Wojtyły, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2016, całość. (do pobrania na dole tej strony)

Homilia wygłoszona przez Jana Pawła II podczas inauguracji pontyfikatu  (do pobrania na dole tej strony)

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej w Krakowie www.katecheza.diecezja.pl
  2. Szczegółowych informacji w sprawie Konkursu udzielają: mgr Dawid Czaicki  tel. 509-128-420, e-mail: d.czaicki@gmail.com  oraz ks. Sławomir Kowalski tel. 605-598-974, e-mail: xskowalski@gmail.com

 

 

Załącznik 1.

HARMONOGRAM KONKURSU

 

L.p. Zadanie Termin
1.

Opublikowanie regulaminu konkursu

15 października 2018 r.

2.

Zgłoszenia uczestnictwa szkół w konkursie u odpowiedniego wizytatora

15 października – 31 października 2018 r.

3.

Przesłanie przez wizytatora za pomocą poczty elektronicznej arkuszy zadań do zgłoszonych wcześniej szkół

27 listopada 2018 r.

4.

I etap szkolny konkursu o godz. 10:00

29 listopada 2018 r. godz. 10:00

5.

Opublikowanie na stronie Wydziału Katechetycznego schematu oceniania

29 listopada 2018 r. godz. 15:00

6.

Dostarczenie protokołu z wynikami wszystkich uczestników konkursu za pomocą poczty elektronicznej do odpowiednich wizytatorów

3 grudnia 2018 r.

7.

Przekazanie do wizytatora rejonowego prac uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki, ale mnie mniejsze niż 75% punktów

do 10 grudnia 2018 r.

8.

Opublikowanie na stronie Wydziału Katechetycznego osób zakwalifikowanych do etapu diecezjalnego

14 grudnia 2018 r.

9.

Opublikowanie na stronie Wydziału Katechetycznego miejsca i godziny etapu diecezjalnego

7 luty 2019 r.

10.        

Etap diecezjalny

7 marca 2019 r.

11.

Ogłoszenie listy zwycięzców na stronie Wydziału Katechetycznego

8 marca 2019 r.

 

KONTAKT DO WIZYTATORÓW REJONOWYCH

 

Rejon I
ks. dr Albert Wołkiewicz
31 – 042 Kraków, Plac Mariacki 5
tel. +48 609 189 381
e-mail: awolkiewicz@diecezja.pl

Rejon II
ks. mgr Jacek Ozdoba
31 – 155 Kraków, ul. Warszawska 1B
tel. +48 501 474 150
e-mail: jozdoba@tlen.pl

Rejon III
ks. mgr Andrzej Wciślak
32 – 050 Skawina, ul. Kilińskiego 1
tel.  +48 507 926 712
e-mail: anwlmi@wp.pl

Rejon IV
ks. mgr Piotr Zioło
32 – 007 Zabierzów Bocheński
tel. +48 606 137 220
e-mail: x@petruszet.pl

 

Rejon V
ks. mgr Sławomir Kowalski
32 – 400 Myślenice, Bysina 229
tel. +48 605 598 974
e-mail: xskowalski@gmail.com

Rejon VI
ks. mgr Piotr Sobala
34 – 100 Wadowice, Pl. Jana Pawła II 1
tel. +48 664 927 791
e-mail: psobala@op.pl

Rejon VII
Ks. mgr Janusz Grodecki
32-590 Libiąż, ul. Ks. Pieli 11
tel. +48 601 642 507
e-mail: janusz.grodecki@gmail.com

Rejon VIII
ks. mgr Arkadiusz Zych
ul. Piłsudskiego 17, 34‑520 Poronin
tel. +48 505 142 381
e-mail: zarek@wp.pl

Pliki do pobrania:
ZOBACZ TAKŻE