STRONA GŁÓWNA / Konkursy / WOJEWÓDZKIE KONKURSY BIBLIJNE

WOJEWÓDZKIE KONKURSY BIBLIJNE

 Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie”

dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019– etap rejonowy

Literatura: Anselm Grün OSB, Ewangelie, Kraków 2009, Wydawnictwo ZNAK, s. 60-65, s. 72-76, s. 87-94, s. 106-111. Fragmenty książki opublikowano dzięki życzliwości Wydawnictwa ZNAK w Krakowie.

 

INFORMACJE PORZĄDKOWE

Konkursy biblijne dla szkół podstawowych oraz gimnazjów uzyskały akceptację Małopolskiego Kuratora Oświaty jednak będą traktowane jako konkursy tematyczne – zgodnie z prawodawstwem oświatowym.

Tekst zarządzenia w sprawie konkursów oraz regulaminy konkursów zostaną opublikowane na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

INFORMACJE O KONKURSACH

Zwracamy uwagę, że wszystkie informacje dotyczące konkursów ukazują się na stronie internetowej Małopolskiego Kuratorium Oświaty:
www.kuratorium.krakow.pl

W związku z tym, że konkursy obejmują całe województwo małopolskie, przyporządkowanie szkoły do Komisji Rejonowej nie jest tożsame z przynależnością do rejonu katechetycznego. Dlatego prosimy wszystkich Katechetów o wnikliwe czytanie przekazywanych na stronie kuratoryjnej informacji.

BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019
“Z Dobrą Nowiną przez życie”

Przedmiotem konkursu będzie znajomość tekstu Ewangelii wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia – wydanie V) wraz z wprowadzeniem i wybranymi komentarzami.

ETAP SZKOLNY:

 • wybrane fragmenty tekstu Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 1, 18 – 2, 15; Mt 3, 13-17; Mt 5, 38-48; Mt 8, 5-13; Mt 9, 1-35; Mt 13, 1-46; Mt 16, 13-20; Mt 17, 1-8; Mt 18, 23-35; Mt 21, 1-11; Mt 25, 14-30; Mt 26, 36-56; Mt 28, 1-10) – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana wraz z wprowadzeniem do Ewangelii wg św. Mateusza.

ETAP REJONOWY:

 • całość tekstu Ewangelii wg św. Mateusza (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem do Ewangelii wg św. Mateusza i wybranymi komentarzami.
 • Komentarze: Anselm Grün OSB, Ewangelie, Kraków 2009, Wydawnictwo ZNAK, s. 60-65, s. 72-76, s. 87-94, s. 106-111.

ETAP WOJEWÓDZKI:

 • całość tekstu Ewangelii wg św. Mateusza (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem do Ewangelii wg św. Mateusza, przypisami, odniesieniami do słownika zamieszczonego w Piśmie Świętym i wybranymi komentarzami.
 • Komentarze: Anselm Grün OSB, Ewangelie, Kraków 2009, Wydawnictwo ZNAK, s. 60-65, s. 72-76, s. 87-94, s. 106-111.
 • Lektura: Tomasz Jelonek, Wprowadzenie do Nowego Testamentu, Kraków 2008, Wydawnictwo Salwator, s. 280-285, s. 289-292, s. 111-125, s. 198-203.

 

 

BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019
„Dzieje przymierza”

 1. ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY: Zakres tematyczny tegorocznej edycji Biblijnego Konkursu Tematycznego „Dzieje przymierza” obejmuje Księgę Wyjścia. Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o tekst Księgi Wyjścia wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia, wydanie V – tekst drukowany) oraz na podstawie literatury obejmującej temat Konkursu.

 

 1. ZAKRES WYMAGANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń:

 1. interpretuje tekst biblijny na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym,
 2. wyszukuje informacje pochodzące z różnych źródeł i sprawnie je interpretuje,
 3. dostrzega związki przyczynowo – skutkowe,
 4. sprawnie posługuje się terminologią religijną,
 5. umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, ustala kolejność wydarzeń,
 6. rozpoznaje podstawowe wartości i dokonuje właściwej ich hierarchizacji.

 

 1. Przedstawiony zakres wiedzy i umiejętności obowiązuje uczestników na wszystkich etapach Konkursu. Zadania konkursowe na kolejnych etapach będą różnicowane pod względem stopnia trudności.

 

 1. Wymagane od uczniów umiejętności i wiedza w zakresie tekstów biblijnych będących przedmiotem Konkursu obejmują i rozszerzają Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (Konferencja Episkopatu Polski, Warszawa 2010).

 

 1. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela na każdym etapie Konkursu:

 

 

ETAP SZKOLNY:

 1. Tekst Księgi Wyjścia – rozdziały 1 – 20 (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem.
 2. komentarze internetowe (Katolicki Komentarz Biblijny, praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2001 oraz zamieszczony na tych samych stronach poniżej Komentarz Historyczno – Kulturowy do Biblii Hebrajskiej, John H. Walton, Victor H. Matthews, Mark W. Chavalas, Oficyna Wydawnicza “Vocatio”, Warszawa 2005):

ETAP REJONOWY:

 1. Tekst Księgi Wyjścia – rozdziały 1 – 40 (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;
 2. komentarze internetowe (Katolicki Komentarz Biblijny, praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2001 oraz zamieszczony na tych samych stronach poniżej Komentarz Historyczno – Kulturowy do Biblii Hebrajskiej, John H. Walton, Victor H. Matthews, Mark W. Chavalas, Oficyna Wydawnicza “Vocatio”, Warszawa 2005)

 

ETAP WOJEWÓDZKI:

 1. Tekst Księgi Wyjścia – rozdziały 1 – 40 (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;
 2. Tomasz Jelonek, Biblijna Historia Zbawienia, Centrum Badawczo-Wydawnicze EMET, Kraków 1995, wydanie III, rozdział:Wyjście z Egiptu i Przymierze Synajskie.
 3. komentarze internetowe (Katolicki Komentarz Biblijny, praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2001 oraz zamieszczony na tych samych stronach poniżej Komentarz Historyczno – Kulturowy do Biblii Hebrajskiej, John H. Walton, Victor H. Matthews, Mark W. Chavalas, Oficyna Wydawnicza “Vocatio”, Warszawa 2005) – jak wyżej w etapie rejonowym oraz:

 

Lektury na etap wojewódzki będą udostępnione po etapie rejonowym przez wiceprzewodniczącego konkursu po uprzedniej prośbie opiekuna naukowego ucznia drogą mailową.

 

 

ZOBACZ TAKŻE