STRONA GŁÓWNA / WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

 1. Art. 22 ust. 3 i 4 KN daje możliwość ubiegania się o stopnie awansu zawodowego nauczycielom, którzy ucząc w kilku szkołach są zatrudnieni na co najmniej 1/2 etatu. Dla tych nauczycieli organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje wszy­s­tkie czynności związane z ubieganiem się o kolejny stopień awan­su zawodowego.
 2. Nauczyciele kontraktowi i mianowani mają prawo rozpocząć staż w szkole, w której są zatrudnieni w ramach zastępstwa. Muszą jednak zadbać o to, aby dyrektor dokonał oceny cząstkowej dorobku zawodowego nauczyciela za odbyty okres stażu. Jeżeli ta ocena była pozytywna, a ponowne zatrudnienie nastąpiło nie później niż po 3 miesiącach od rozwiązania poprzedniego stosunku pracy, nauczyciel ma prawo złożyć wniosek do dyrektora nowej szkoły o dokończenie rozpoczętego stażu. Musi oczywiście napisać dwa plany rozwoju zawodowego adekwatne do okresu stażu – w każdej ze szkół i uwzględniające ich specyfikę (art. 9 f. ust. 2 KN).
 3. Jeżeli nauczyciel po nadaniu danego stopnia awansu zawodowego w trakcie pracy zawodowej uzyskał kwalifikacje do prowadzenia innych zajęć w szkole tego samego rodzaju lub typu, który został określony w akcie nadania stopnia, albo uzyskał kwalifikacje do nauczania w szkole innego rodzaju lub typu niż określony w akcie nadania, może złożyć wniosek do odpowiedniego organu o wydanie nowego aktu nadania tego samego stopnia awansu zawodowego, który będzie uw­zględniał uzyskane kwalifikacje.
 4. Ponadto w art. 9 h. 2 KN jest mowa, że wszystkie czynności w postę­powaniu o nadanie stopnia awansu zawodowego podjęte z narusze­niem obowiązujących przepisów prawnych są nieważne. Nieważność decyzji stwierdza organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub właściwy minister.
 5. Wprowadzenie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli spowodowało konieczność zmiany zapisu art. 10 KN, dotyczącego nawiązywania stosunku pracy. Tak jak dotychczas stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się bądź na podstawie umowy o pracę, bądź na podstawie mianowania.
  Wynika z tego, że nauczyciel dyplomowany pozostaje w dal­szym ciągu w stosunku pracy na podstawie mianowania, a stopień nauczyciela dyplomowanego służy do określenia jego zwiększonych kwalifikacji i idącego w ślad za tym zwiększonego wynagrodzenia.
  Ponadto zarówno nauczyciel dyplomowany, jak i nauczyciel mia­­no­wany w przypadkach wymienionych w ust. 10 może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (jeżeli jest możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć) lub na czas określony (w razie zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub na czas zastępstwa nieobecnego nauczyciela). Jednakże i w takich przypadkach nauczyciel mianowany i dyplomowany zacho­wuje prawo do wynagrodzenia, wynikającego z jego statusu w sys­te­mie awansu zawodowego i posiadania kwalifikacji.
 6. Obecnie obowiązuje Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 li­p­ca 1989 r. w sprawie zasad udzielania nauczycielom urlopów na kształcenie się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem (M. P. nr 27 poz. 215). Dotyczy ono jednak tylko nauczycieli, którzy odbywają naukę na podstawie skierowania organu bezpośrednio nadzorującego szkołę lub dyrektora szkoły.
 7. Komisja może tylko raz odesłać wniosek do uzupełnienia braków formalnych.
  Jeżeli uzupełniony przez nauczyciela wniosek lub dokumentacja nadal nie spełnia wymagań formalnych, wniosek pozostaje bez rozpoznania. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania nie wymaga wydania decyzji.
  Należy jednak poinformować nauczyciela o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu nie uzupełnienia braków formalnych.
  Nauczyciel może zwrócić się o przedłużenie wyznaczonego terminu uzupełnienia wniosku; powinien to zrobić przed upływem terminu. W przypadku uchybienia terminu należy go przywrócić na prośbę zainteresowanego, jeżeli uzasadni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Jeżeli natomiast uzupełniony wniosek zostanie dostarczony po upływie wyznaczonego terminu, który nie został przywrócony i nie można już zwołać posiedzenia komisji w tej sesji – wniosek przechodzi na drugą sesję i powinien być traktowany jako składany po raz pierwszy.
 8. Przepisy Karty Nauczyciela nie uzależniają rozpoczęcia przez nauczyciela stażu od posiadania wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska. Natomiast zgodnie z art. 9b ust. 1 Karty Nau­czyciela, kwalifikacjami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, nau­czy­ciel powinien legitymować się w momencie nadania stopnia awansu zawodowego. Dokumenty świadczące o posiadaniu kwalifikacji należy dołączyć do wniosku o wszczęcie odpowiedniego postępowania.
ZOBACZ TAKŻE