STRONA GŁÓWNA / AWANS ZAWODOWY

AWANS ZAWODOWY

11 lipca 2019 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę zmieniającą Kartę Nauczyciela.  Sprawdź, co się zmieni w Karcie Nauczyciela jeszcze w 2019 roku.

Uchwalone zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r.:

Awans zawodowy
 • Skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy;
 • Powrót do „starego” składu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego;
 • Ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu;
 • Skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego;
 • Skrócenie dyrektorskiej ścieżki awansu zawodowego.
Szczegóły w artykułach:
Ocena pracy Rezygnacja z:

 • kryteriów oceny pracy ustalonych w rozporządzeniu,
 • okresowej oceny pracy,
 • dokonywania oceny pracy po zakończeniu stażu (powrót do oceny dorobku zawodowego),
 • wyłączenia okresu ferii z czasu na dokonanie oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu.
Wynagrodzenie nauczycieli
 • Wprowadzenie minimalnej wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy w wysokości 300 zł;
 • Wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczycieli stażystów odbywających staż w wysokości 1.000 zł.
 • Odstąpienie od wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych;
Zatrudnianie nauczycieli
 • Umowa dla nauczyciela stażysty na 1 rok szkolny;
 • Limit czasu trwania umów o pracę na czas określony – 36 miesięcy.
Czas pracy nauczycieli
 • Organ prowadzący ustali pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wysokości nie wyższej niż 20 godzin;
Kary dla nauczycieli
 • Wykluczenie możliwości ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka;
 • Wprowadzenie obowiązku zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka;
 • Z powodu ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne nie będzie mogło zostać umorzone ani także komisja dyscyplinarna nie będzie mogła odmówić wszczęcia postępowania z tej przyczyny;
 • Wydłużenie okresu ścigania czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.
Przepisy przejściowe obejmą m.in. nauczycieli, którzy: 

 • rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego 1 września 2018 r.;
 •  złożą wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego do 31 sierpnia 2019 r. ;
 •   zakończyli staż w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.;
 •  zajmują stanowisko dyrektora szkoły i legitymują się bardzo dobrą oceną pracy dokonaną na podstawie przepisów obowiązujących od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. lub od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Anna Trochimiuk, portaloswiatowy.pl
ZOBACZ TAKŻE