STRONA GŁÓWNA / AWANS ZAWODOWY

AWANS ZAWODOWY

NOWA ŚCIEŻKA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1914).

Od 1 września 2022 r. w art. 9a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela ustawodawca określił dwa stopnie awansu zawodowego nauczycieli:

 1. nauczyciel mianowany (uzyskanie tego stopnia jest poprzedzone okresem przygotowania do zawodu nauczyciela) oraz
 2. nauczyciel dyplomowany.

I. NAUCZYCIEL POCZĄTKUJĄCY – uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

Nauczyciel początkujący, tj. nieposiadający stopnia awansu zawodowego, rozpoczynający pracę w szkole, odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela.

Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego zwany „nauczycielem początkującym” odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela.

Wymiar przygotowania do zawodu nauczyciela:

Dotyczy nauczycieli, którzy rozpoczęli pracę w zawodzie od 1 września 2022 r.

 1. Nauczyciel początkujący odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lata i 9 miesięcy.
 2. Nauczyciel początkujący który posiada stopień naukowy lub przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą może odbyć przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.
 3. Nauczyciel początkujący który przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole był nauczycielem akademickim i legitymował się co najmniej 3-letnim okresem pracy w uczelni lub w dniu nawiązania po raz pierwszy stosunku pracy w szkole posiadał co najmniej 5-letni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy może za zgodą dyrektora odbyć przygotowanie do zawodu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.

 Warunki odbywania przygotowania:

 1. zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć,
 2. zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.

Do okresów przygotowania do zawodu nie wlicza się okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego.

W przypadku, gdy nauczyciel zatrudniony jest w kilku szkołach i w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½  obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½  obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela, w tym: powołuje mentora, dokonuje oceny pracy nauczyciela oraz wskazuje nauczycielowi właściwy organ do złożenia wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego.

Przydzielenie mentora.

Nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych mentora. Mentorem nie może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, z wyjątkiem przedszkoli, szkół i placówek o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a i 2 ww. ustawy.

 • Nauczyciel w trakcie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela realizuje zadania wynikające w § 2 ww. rozporządzenia.
 • W drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, przed dokonaniem oceny pracy, nauczyciel jest obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze co najmniej 1 godziny, w obecności dyrektora szkoły, mentora, doradcy metodycznego albo nauczyciela-konsultanta, albo przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny, albo nauczyciela dyplomowanego, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, zatrudnionego w tej samej lub innej szkole – osobę wskazuje dyrektor szkoły.
 • Po przeprowadzeniu ww. zajęć dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.
 • W ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela. Następnie nauczyciel, który w tym okresie uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy, jest obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły.
 • Po przeprowadzeniu zajęć, komisja po ich omówieniu oraz po przeprowadzeniu rozmowy z nauczycielem wydaje opinię. Opinia może być pozytywna albo negatywna i jest ustalana na podstawie liczby punktów przyznanych przez komisję.
 • W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni odpowiednio od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

 Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego

 1. spełnienie wymagań kwalifikacyjnych:
 2. odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela podczas którego nauczyciel doskonali umiejętności praktyczne oraz pogłębia wiedzę teoretyczną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela;
 3. posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela;
 4. uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach;
 5. zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, podczas którego sprawdza się spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela określonych w rozporządzeniu.

Dokumentacja wymagana do wniosku o podjęcie postępowania na stopień nauczyciela mianowanego

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego musi zawierać:

 1. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz adres do korespondencji nauczyciela;
 2. miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko;
 3. podpis nauczyciela.

Pozostałe dokumenty:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 2. kopię karty oceny pracy zawierającą ocenę poświadczoną przez dyrektora szkoły
  za zgodność z oryginałem;
 3. kopię pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 4. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje wymienione w § 4 pkt 2 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1914).

 

II. NAUCZYCIEL MIANOWANY – uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Dotyczy nauczycieli, którzy realizują przygotowanie do zawodu nauczyciela.

 1. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
 2. Nauczyciel mianowany, który posiada stopień naukowy lub przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Okres przepracowania.

Do okresów przepracowania wlicza się:

 1. okresy zatrudnienia w szkole w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć
 2. zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.

Do okresów przygotowania do zawodu oraz przepracowania nie wlicza się okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego.

Ocena pracy.

Ocena pracy nauczyciela mianowanego, który zamierza ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, jest dokonywana na wniosek tego nauczyciela. Oceny pracy nauczyciela mianowanego dokonuje się za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny.

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły nauczyciela mianowanego dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres dotychczasowej pracy w tej szkole po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni odpowiednio od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły. Ocena pracy dokonywana w przypadku nauczyciela mianowanego ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego może być dokonana wcześniej niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej.

W przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który  w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska zatrudnionego oceny pracy dokonuje dyrektor szkoły wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z dyrektorami szkół, w których nauczyciel jest zatrudniony.

Warunki nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

 1. spełnienie wymagań kwalifikacyjnych;
 2. przepracowanie w szkole okresu wymaganego ustawą tj. 5 lat i 9 miesięcy lub skróconego 4 lata i 9 miesięcy,
 3. posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Oceny pracy nauczyciela mianowanego dokonana musi być za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny.
 4. uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej, która na podstawie dokonanej analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowy sprawdza spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, określonych w rozporządzeniu.

Dokumentacja wymagana do załączenia do wniosku o podjęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego

Pełna informacja dotycząca dokumentacji znajduje się na stronie https://kuratorium.krakow.pl/category/sprawy-zalatwiane-w-urzedzie/awans-zawodowy/

Pełnej informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie pod numerami telefonów:

12/448-11-13
12/448-11-28
12/448-11-45

Opracowała:
Marta Rogozińska-Owsiak
Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie

ZOBACZ TAKŻE