STRONA GŁÓWNA / BIERZMOWANIE

BIERZMOWANIE

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

Według Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do sakramentu bierzmowania z 2017 r. sakrament bierzmowania udzielany jest najwcześniej na zakończenie ósmej klasy szkoły podstawowej.

Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.

a/ Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

b/ Przygotowanie bliższe obejmuje udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej, a zwłaszcza uczestnictwo w życiu Kościoła przez udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach.

c/ Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania.

Katecheza szkolna jest niezbędną częścią przygotowania do przyjęcia sakramentu i duszpasterz bądź katecheta w parafii powinien mieć pewność co do uczestnictwa kandydata w nauczaniu religii.

Zgodnie ze Wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski optymalnym czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowania są trzy lata (VI–VII–VIII klasa).

 

PROPOZYCJE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

– przygotowanie rozpocznie się w II półroczu bieżącego roku szkolnego uroczystą celebracją z udziałem kandydatów oraz ich rodziców,

– będzie kontynuowane w klasie VII oraz w klasie VIII szkoły podstawowej aż do momentu przyjęcia bierzmowania.

Spotkania powinny mieć nade wszystko charakter modlitewno-celebracyjny, z możliwością rozmowy na tematy wiary i życia chrześcijańskiego. By tym zadaniom sprostać, nie można dopuszczać grup większych niż kilkanaście osób. Przygotowanie powinni prowadzić katecheci szkolni w parafii, wsparci przez dobrych animatorów grup.

DLA UCZNIÓW KLAS VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

– 10 spotkań, udział w niedzielnej Eucharystii oraz w celebracjach lub nabożeństwach organizowanych w parafii.

DLA UCZNIÓW KLAS II I III GIMNAZJÓW

– przygotowanie odbywa się zgodnie z dotychczasowym programem, obejmującym 10 spotkań w klasie II oraz 25 spotkań w klasie III, rozpoczynanych z końcem września.

 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

– przygotowanie rozpocznie się w II półroczu bieżącego roku szkolnego uroczystą celebracją z udziałem kandydatów oraz ich rodziców,

– będzie kontynuowane w klasie VII oraz w klasie VIII szkoły podstawowej aż do momentu przyjęcia bierzmowania.

Spotkania powinny mieć nade wszystko charakter modlitewno-celebracyjny, z możliwością rozmowy na tematy wiary i życia chrześcijańskiego. By tym zadaniom sprostać, nie można dopuszczać grup większych niż kilkanaście osób. Przygotowanie powinni prowadzić katecheci szkolni w parafii, wsparci przez dobrych animatorów grup.

Dla uczniów klas VII szkoły podstawowej

– 10 spotkań, udział w niedzielnej Eucharystii oraz w celebracjach lub nabożeństwach organizowanych w parafii.

 

Dla uczniów klas VIII oraz III gimnazjów

– przygotowanie odbywa się zgodnie z dotychczasowym programem, obejmującym 25 spotkań, rozpoczynanych z końcem września

Zakończone zostanie wspólną celebracją przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Jeśli, z ważnych przyczyn, przygotowanie do sakramentu bierzmowania nie może odbywać się w parafii zamieszkania, to duszpasterze, katecheci lub właściwi animatorzy, przygotowujący kandydata, powinni uzyskać pisemną zgodę na taką formę przygotowania. Wtedy duszpasterze prowadzący przygotowanie do bierzmowania grzecznościowo zapraszają duszpasterzy parafii zamieszkania kandydata do udziału w liturgii z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

Mogą być wyjątki w stosowaniu zasady, co do udzielenia sakramentu w parafii, zwłaszcza w wypadku, gdy kandydaci – z uwagi na skomplikowane sytuacje rodzinne – mieszkają w kilku różnych miejscach bądź też pragną przystąpić do sakramentu wraz z rówieśnikami ze swojej klasy. Sprawy te powierzone są roztropności duszpasterzy i katechetów z prośbą o informowanie Wydziału Katechetycznego o zaistniałych sytuacjach.

Ważnym elementem spotkań formacyjnych w parafii są celebracje liturgiczne. Powinny one obejmować wszystkich przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii, celem doświadczenia wspólnoty wiary i modlitwy. W celu jego głębszego odczytania podczas celebracji młodzież powinna przyjąć odpowiedni znak, np. Ewangelię, krzyż, obraz, katechizm dla młodych, modlitewnik itp., jako pogłębienie przeżyciowego wymiaru celebracji.

Bardzo pozytywnym doświadczeniem, godnym podejmowania i kontynuowania w parafialnym przygotowaniu do bierzmowania jest zwyczaj zabierania grupy na dzień lub dwa dni wspólnego przebywania razem i modlitwy poza parafią. Taki dzień skupienia połączony z wypoczynkiem i rozmową, wpływa na pogłębienie relacji kandydatów do siebie nawzajem, do katechety, a w konsekwencji do Kościoła i liturgii. Bywa też sposobem na większe rozmodlenie i zaangażowanie w grupy istniejące w parafii.

W ciągu całego cyklu przygotowań powinno się odbyć przynajmniej 5 spotkań z rodzicami kandydatów do bierzmowania.

Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.

W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Starożytny zwyczaj domaga się, aby świadkiem bierzmowania była osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893).

Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5). Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania do bierzmowania. Konieczne jest też podjęcie formacji świadków, która odpowiadałaby ich możliwościom oraz lokalnym uwarunkowaniom.

Kandydat do bierzmowania powinien zostać odpowiednio wcześniej poinformowany o obowiązku dostarczenia wyciągu z Księgi chrztów.

Fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania należy odnotować w księdze ochrzczonych. Jeśli kandydat nie jest bierzmowany we własnej parafii, informację o przyjętym bierzmowaniu należy przesłać do parafii, w której przyjął chrzest. Dodatkowo należy sporządzić specjalną księgę z danymi bierzmowanych w parafii, w której został udzielony ten sakrament.

W parafialnym przygotowaniu do bierzmowania należy wykorzystać materiały z serii Youcat oraz: Wypłyń na głębię.

 

YOUCAT BIERZMOWANIE. PRZEWODNIK DLA KATECHETÓW I ANIMATORÓW

 

ZOBACZ TAKŻE