STRONA GŁÓWNA / BIERZMOWANIE

BIERZMOWANIE

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Według wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do sakramentu bierzmowania z 2017 r. sakrament bierzmowania udzielany jest najwcześniej na zakończenie ósmej klasy szkoły podstawowej.

Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przy-gotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.

a/ Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

b/ Przygotowanie bliższe obejmuje udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej, a zwłaszcza uczestnictwo w życiu Kościoła przez udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach.

c/ Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania.

Katecheza szkolna jest niezbędną częścią przygotowania do przyjęcia sakramentu i duszpasterz bądź katecheta w parafii po-winien mieć pewność co do uczestnictwa kandydata w nauczaniu religii.

Zgodnie ze Wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski optymalnym czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowania są trzy lata (VI–VII–VIII klasa).

W związku z tym w roku szkolnym 2023/2024 proponowane jest:

Dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

– przygotowanie rozpocznie się w II półroczu bieżącego roku szkolnego uroczystą celebracją z udziałem kandydatów oraz ich rodziców,

 

Dla uczniów klas VII szkoły podstawowej

15 spotkań wraz z celebracjami, udział w niedzielnej Eucharystii oraz wybranych nabożeństwach organizowanych w parafii.

jednodniowa pielgrzymka do wybranego miejsca kultu, np. jedno z pobliskich sanktuariów – w zależności od możliwości grupy, parafii (finansowych, czasowych – autokarem, pieszo, na rowerach.

 

Dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej:

15 spotkań wraz z celebracjami, udział w niedzielnej Eucharystii oraz wybranych nabożeństwach organizowanych w parafii.

trzydniowy wyjazd formacyjny „W poszukiwaniu Ducha” (według planu rekolekcyjnego, w wybranym ośrodku, prowadzą duszpasterze i animatorzy odpowiedzialni za poszczególne grupy kandydatów).

 

Przygotowanie zakończone zostanie wspólną celebracją przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 

 1. Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Jeśli, z ważnych przyczyn, przygotowanie do sakramentu bierzmowania nie może odbywać się w parafii zamieszkania, to duszpasterze, katecheci lub właściwi animatorzy, przygotowujący kandydata, powinni uzyskać pisemną zgodę na taką formę przygotowania. Wtedy duszpasterze prowadzący przygotowanie do bierzmowania grzecznościowo zapraszają duszpasterzy parafii zamieszkania kandydata do udziału w liturgii z udzieleniem sakramentu bierzmowania.
 2. Mogą być wyjątki w stosowaniu zasady, co do udzielenia sakramentu w parafii, zwłaszcza w wypadku, gdy kandydaci – z uwagi na skomplikowane sytuacje rodzinne – mieszkają w kilku różnych miejscach bądź też pragną przystąpić do sakramentu wraz z rówieśnikami ze swojej klasy. Sprawy te powierzone są roztropności duszpasterzy i katechetów z prośbą o informowanie Wydziału Katechetycznego o zaistniałych sytuacjach.
 3. Ważnym elementem spotkań formacyjnych w parafii są celebracje liturgiczne. Powinny one obejmować wszystkich przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii, celem doświadczenia wspólnoty wiary i modlitwy. W celu jego głębszego odczytania podczas celebracji młodzież powinna przyjąć odpowiedni znak, np. Ewangelię, krzyż, obraz, katechizm dla młodych Youcat, modlitewnik Youcat itp., jako pogłębienie przeżyciowego wymiaru celebracji.
 4. Bardzo pozytywnym doświadczeniem, godnym podejmowania i kontynuowania w parafialnym przygotowaniu do bierzmowania jest zwyczaj zabierania grupy na dzień lub dwa dni wspólnego przebywania razem i modlitwy poza parafią. Taki dzień skupienia połączony z wypoczynkiem i rozmową, wpływa na pogłębienie relacji kandydatów do siebie nawzajem, do katechety, a w konsekwencji do Kościoła i liturgii. Bywa też sposobem na większe rozmodlenie i zaangażowanie w grupy istniejące w parafii.
 5. W ciągu całego cyklu przygotowań powinno się odbyć przynajmniej 5 spotkań z rodzicami kandydatów do bierzmowania.
 6. Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.
 7. W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Starożytny zwyczaj domaga się, aby świadkiem bierzmowania była osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893).

 1. Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5). Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania do bierzmowania. Konieczne jest też podjęcie formacji świadków, która odpowiadałaby ich możliwościom oraz lokalnym uwarunkowaniom.
 2. Kandydat do bierzmowania powinien zostać odpowiednio wcześniej poinformowany o obowiązku dostarczenia wyciągu z Księgi chrztów.
 3. Fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania należy odnotować w księdze ochrzczonych. Jeśli kandydat nie jest bierzmowany we własnej parafii, informację o przyjętym bierzmowaniu należy przesłać do parafii, w której przyjął chrzest. Dodatkowo należy sporządzić specjalną księgę z danymi bierzmowanych w parafii, w której został udzielony ten sakrament.
 4. W parafialnym przygotowaniu do bierzmowania należy wykorzystać zestaw materiałów:

Pociąg do świętości: Stacja Bierzmowanie

Spotkania – Celebracje – Filmy – Muzyka

(Wydawnictwo św. Stanisława BM w Krakowie 2020)

oraz materiały z serii Youcat.

Warszawa, 28 sierpnia 2013 r. L.dz. KWEP-15/13

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP w sprawie przygotowania do sakramentów świętych

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.

Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia.

W imieniu Komisji bp Marek Mendyk, przewodniczący

KILKA PRAKTYCZNYCH WSKAZÓWEK ODNOŚNIE PRZYGOTOWANIA W PARAFII

Czas przygotowania do sakramentu bierzmowania jest szansą, aby dzieci z klas VI-VIII doświadczyły miłości Pana Boga we wspólnocie parafialnej oraz by osoba przyjmująca ten sakrament robiła to świadomie, bez przymusu.

W tym celu wskazane jest:

Prowadzenie spotkań w małej grupie (maksymalnie 12-15 osób). Warto, aby to była grupa stała przez trzy lata.

Do prowadzenia grup można zaangażować uformowanych w różnych wspólnotach ludzi młodych lub inne głęboko wierzące osoby z parafii, które poprowadzą małą grupkę przez trzy kolejne lata przygotowania.

Kapłani mogą liczyć na pomoc katechetów uczących na terenie parafii w organizacji spotkań (przygotowanie celebracji, spotkań dla prowadzących grupy młodych lub osób z parafii – ich formacja jest konieczna dla właściwego przebiegu przygotowania).

Cele przygotowania dzieci do sakramentu bierzmowania są następujące:

wzbudzenie ich wiary, nawiązanie żywej relacji z Panem Bogiem, doświadczenie wspólnoty.

Zbieranie podpisów nie daje wolności, która jest konieczna w relacji miłości zwłaszcza z Panem Bogiem. Prowadzenie małej grupy umożliwia sprawdzenie rozwoju wiary bez konieczności podpisów.

Aby przygotowanie mogło przebiegać bez zakłóceń, potrzebne jest stałe miejsce wyznaczone do spotkań małych grup. Przygotowanie do bierzmowania winno być jednym z głównych priorytetów pastoralnych parafii, której zadaniem jest przygotowanie do i sprawowanie sakramentów we wspólnocie Kościoła.

Do prowadzenia spotkań i celebracji konieczne są dodatkowe pomoce, takie jak świeca, Pismo święte, rzutnik multimedialny i inne. Warto zapewnić możliwość korzystania przez prowadzących grupy z niezbędnych materiałów, które udostępnia parafia.

Osoby, które angażują się w przygotowanie do bierzmowania, ponoszą z tego tytułu określone koszty. Ich wyrównanie spoczywa po stronie parafii.

Do opieki na całokształtem przygotowania do bierzmowania musi być wyznaczony kapłan, którego zadaniem będzie: prowadzenie celebracji, sprawowanie Eucharystii, sakramentu pokuty, wyjazd na rekolekcje oraz formacja zespołu prowadzących grupy. To kapłan jest oparciem dla prowadzących, znakiem relacji z Bogiem Ojcem dla dzieci i duszpasterzem dbającym o właściwy kształt przygotowania.

POCIĄG DO ŚWIĘTOŚCI. STACJA BIERZMOWANIE – MATERIAŁY DLA PROWADZĄCYCH

YOUCAT BIERZMOWANIE. PRZEWODNIK DLA KATECHETÓW I ANIMATORÓW
ŻYCIE NA 100%
ZOBACZ TAKŻE