STRONA GŁÓWNA / KOMISJE

KOMISJE

Zanim staniesz przed komisją…

Zanim staniesz przed komisją w celu otrzymania wyższego stopnia awansu zawodowego, warto pamiętać, że:

 • Po zakończeniu stażu przedstawiamy dyrektorowi sprawozdanie z rea­li­zacji planu rozwoju zawodowego. Pod sprawozdaniem, własnymi opracowaniami, opisami i analizami, sprawozdaniami, wnioskiem skła­damy własnoręczny podpis.
 • Przypominamy opiekunowi stażu o przedłożeniu dyrektorowi szkoły projektu oceny dorobku zawodowego.
 • Dokumentacja winna zawierać wszystkie dokumenty formalne wymagane rozporządzeniem.
 • Oryginały ważnych dokumentów zastępujemy kopiami ksero z ad­no­tacją dokonaną w szkole potwierdzającą zgodność z oryginałem.
 • Wszelkie potwierdzenia (dyrektora szkoły, proboszcza parafii, przedstawicieli instytucji) zrealizowanych działań przedstawiamy na piś­mie, tylko tam, gdzie to konieczne.
 • Dokumenty grupujemy tak, abyśmy do każdego z punktów rozporządzenia mogli przyporządkować najistotniejsze zaświadczenia, progra­my, scenariusze, publikacje, referaty itp.
 • Przygotowując się do egzaminu przypominamy sobie podstawowe przepisy prawa oświatowego (Karta Nauczyciela, rozporządzenie dotyczące awansu zawodowego, przepisy dotyczące katechety i katechezy).
 • Zapoznajemy się raz jeszcze ze statutem szkoły i z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
 • Na egzaminie umiejętnie wykorzystujemy czas (10–15 min) na prezentację dorobku zawodowego z okresu stażu. Można także wspomnieć o szczególnych osiągnięciach z okresu wcześniejszego.
 • Należy zwrócić uwagę na formę prezentacji. Lepiej będzie to uczynić bez kartki. Warto zachować ciągłość prezentacji posługując się precyzyjnymi pojęciami.
 • Starajmy się w prezentacji zainteresować członków komisji tym wszystkim, co dane nam było uczynić posługując dzieciom i mło­dzie­ży dla ich wszechstronnego rozwoju. Pamiętajmy również o właści­wym stroju na egzamin.
 • Można także podzielić się z komisją osobistą refleksją – „co mi dał czas stażu”.

Rodzaje komisji

 • komisja kwalifikacyjna dla nauczycieli stażystów (powołuje dyrektor szkoły);
 • komisja egzaminacyjna dla nauczycieli kontraktowych (powołuje or­gan prowadzący szkołę);
 • komisja kwalifikacyjna dla nauczycieli mianowanych (powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny).

Procedura pracy komisji

 • komisje działają w dwóch terminach (lipiec, sierpień, listopad, grudzień);
 • wnioski są rozpatrywane w kolejności wpływu zgłoszeń;
 • postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne powinno być podjęte i zakończone w tym samym roku szkolnym, jeżeli wnioski wraz z dokumentacją zostały złożone przed 30 czerwca;
 • przewodniczący komisji rozpoczyna pracę od analizy formalnej dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem;
 • jeżeli wniosek i dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, przewodniczący komisji zwraca wniosek z dokumentacją, określając termin uzupełnienia braków;
 • przewodniczący komisji na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem komisji powiadamia katechetę o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu;
 • komisje podejmują rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków;
 • każdy z członków komisji ocenia spełnienie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego według skali od 0 do 10;
 • na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową;
 • katecheta otrzymuje odpowiednio akceptację komisji kwalifikacyjnej lub zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7;
 • z przebiegu pracy komisji sporządzany jest protokół zawierający uzyskaną przez katechetę punktację wraz z jej uzasadnieniem;
 • komisja wydaje katechecie zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji bądź o zdaniu egzaminu.
ZOBACZ TAKŻE