STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MIESZKAŃCY BULUBY”

Regulamin konkursu plastycznego „Mieszkańcy Buluby”REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MIESZKAŃCY BULUBY”

Uczniów szkół podstawowych zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym „Mieszkańcy Buluby”.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego oraz Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak.

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin dotyczy Konkursu „Mieszkańcy Buluby”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie, zwany dalej „Organizatorem”.

 

 • 2

CELE KONKURSU

 

 1. Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom postaci Pani Doktor Wandy Błeńskiej, lekarki misjonarki, a w szczególności Jej działalności skierowanej na pomoc ludziom chorym na trąd w Ugandzie, w miejscowości Buluba. Uczestnicy konkursu – uczniowie poznają także realia życia ich rówieśników w Ugandzie, borykających się na co dzień z wieloma problemami, jak ubóstwo czy brak dostępu do edukacji. Dowiadują się również, w jaki sposób są traktowani ludzie chorzy na trąd.

 

 • 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Konkurs przeprowadzany jest w kategorii plastycznej.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów klas 0-VIII szkół podstawowych.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez rodzica/rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
 5. Konkurs odbywa się w terminie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Archidiecezjalnego Spotkania Kolędników Misyjnych w dniu 30 stycznia 2021 r. w  Krakowie – Białych Morzach, Sanktuarium Św. Jana Pawła II.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 6 niniejszego paragrafu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej.
 8. Oficjalna strona internetowa Konkursu, zwana dalej „Stroną Internetową”, znajduje się pod adresem: https://misje.diecezja.pl/

 

 

 • 4

ZASADY KONKURSU

 

 1. Konkurs polega na plastycznym przedstawieniu tematu.
 2. Konkurs obejmuje trzy grupy wiekowe:
 1. grupa I: klasy 0 – III,
 2. grupa II: klasy IV – VI,
 3. grupa III: klasy VII – VIII
 1. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace mają mieć charakter indywidualny, a nie zbiorowy. Uczestnik samodzielnie wybiera formę, w jakiej przedstawi wybrane przez siebie zagadnienie.
 2. Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (włącznie                z grafiką komputerową), format pracy nie może być mniejszy niż A4 i nie może być większy niż A3. Prace plastyczne mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu narzędzi komputerowych przeznaczonych do tworzenia grafik lub prac pisemnych. Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych.
 3. Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, wiek/klasa, adres, telefon, adres e-mailowy, nazwa i adres szkoły, którą reprezentuje autor pracy, imię i nazwisko opiekuna – dane piszemy drukowanymi literami bądź komputerowo).
 4. Prace należy dostarczać do dnia 31 grudnia 2020 r., na adres: Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej: 31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3, z dopiskiem: „Konkurs Misyjny”.
 • 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Wszystkie prace konkursowe podlegają ocenie powołanej przez Organizatora Komisji Konkursowej, zwanej dalej „Komisją”.
 2. Skład oraz tryb działania Komisji ustali Organizator.
 3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie między 11 stycznia 2021 r. a 15 stycznia 2021 r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu poza termin określony w pkt. 3 niniejszego paragrafu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej https://misje.diecezja.pl/.
 5. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa szkoły laureata wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej https://misje.diecezja.pl/ oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie.
 6. Prace laureatów mogą być udostępniane przez Organizatora na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, a także mogą być powielane na wszelkie inne sposoby, w tym w materiałach drukowanych.
 7. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom.
 • 6

NAGRODY

 

 1. Za zajęcie określonych miejsc w Konkursie Organizator przewiduje nagrody, które nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
 2. Każdy z laureatów Konkursu uzyska materiały promocyjne Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w postanowieniach ust. 1 niniejszego paragrafu, wynikających ze zmiennej liczby nagród do przyznania oraz decyzji Komisji.

 

 • 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie: https://misje.diecezja.pl/    oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. Organizator wskazuje, że Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919–921 Kodeksu Cywilnego.
 9. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

ZOBACZ TAKŻE